Archive for декември, 2016

 
 • Проект „Твоят час“

              Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – […]

   
 •  
 • НП “Иновации в действие“

  Националната програма “Иновации в действие“, Модул 2 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“

   
 •