НП и ПРОЕКТИ

РЕАЛИЗИРАНИ ИНОВАТИВНИ ДЕЙНОСТИ В СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДРЪСТЪР“ ЗА УЧЕБНАТА 2022 -2023 ГОДИНА

 1. Дейности, реализирани по иновативен проект  „Интердисциплинарно проектно-базирано обучение чрез UBD и приложение на дигиталните технологии  в образователния процес и тренировъчната дейност – „Стъпка напред“:

Резултати  за 2022-2023г.:

 • обучени учители по ПБО;
 • сформирани 4 ПУО;
 • планирани и възложени ученически проекти – 16:

банка с 16 уроци (предложен линк към сайта с образователни ресурси в т.6)

 • учениците, които проявява постоянство придобиха  разширен комплекс от умения, компетенции и гъвкавост, необходими за тяхната успешна реализация.
 1. Дейности, реализирани по иновативен проект  „На училище без раници“ по модел 1:1:

2.1. Цели:

 • Прилагане на трансформиращ образователен модел, при който целенасочено се ръководи процеса на активно учене и изследване на света;
 • Предоставяне възможности за “ преживяване” на процеса на обучение и възможности за интердисциплинарно обучение;
 • Учене “навсякъде по всяко време”- индивидуализиране ученето съобразно собственото темпо и нужди на учениците, включително учениците с изявени спортни дарби (спортни лагери, състезания и др.)  и със СОП;
 • Създаване на съвременен модел за образователна среда – сътрудничество, технологии, свободно общуване и индивидуалност.

2.2. Елементи на училищния живот:

Ø  иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението;
Ø  организиране по нов или усъвършенстван начин на управлението, обучението и образователната среда;
Ø  използване на нови методи на преподаване сред които такива, свързани с проектно-базирано обучение;

2.3. Фокус на иновацията:

Ø  Дигитални науки;

Ø  Личностно развитие;

Ø  Проектно-базирано обучение;

Ø  СТЕМ.

2.3.  Резултати за учебната 2022 -2023:

 • работа в посока благополучието на учениците и повишаване мотивацията;
 • развиване на дигиталните и технологични умения за създаване на продукти чрез правилно използване на инструментите и  достигане на зададените критерии;
 • учениците от 5 и 6 клас, обучени по модел 1:1;
 1. Дейности, реализирани от Спортно училище „Дръстър“ по Национална програма „Иновации в действие“ като част от мрежата на училищата, включени в Списъка на одобрените училища по НП „Иновации в действие“ за учебната 2022-2023 г.:

3.1. Домакин на училищата – партньори в периода 03.04.2023 -05.04.2023 г., в който се осъществиха следните дейности:

 • обмяна на добри практики чрез отваряне вратите на класните стаи:
 • открит урок с 5 клас по иновативен проект „На училище без раници“ по модел 1:1 „Академия 5+“;
 • интердисциплинарен урок по български език и литература, история и цивилизации, английски език и информационни технологии с ученици от 6 и 10 клас „Литературно пътешествие през Българското възраждане“;
 • представяне на краен продукт от проектна дейност със 7 клас по иновативен проект „ „Интердисциплинарно проектно-базирано обучение чрез UbD и приложение на дигиталните технологии образователния процес и тренировъчната дейност – “Стъпка напред“: „Опознай България, за да я обикнеш“.
 • кръгла маса: Среща-разговор с родителите, чиито деца участват в иновативния проект „Интердисциплинарно проектно-базирано обучение чрез UbD и приложение на дигиталните технологии образователния процес и тренировъчната дейност – “Стъпка напред“;
 • кръгла маса: Коментари и даване на обратна връзка – как го правим ние– как го правим ние /споделяне на опит – трудности, предизвикателства, решения/;
 • мини спартакиада „„Да спортуваме заедно“;
 • посещения на резервата „Сребърна“, археологическия музей и разкопките в Дунавския парк с демонстрация на възможностите за учене чрез преживяване.

3.2. Осъществена мобилност в гр. Бургас в периода 26 – 28.04.2023 г. :

 • наблюдаван бинарен урок по български език и литература и физическо възпитание и спорт в V клас на тема: Езикът – средство за олимпийски постижения“;
 • кръгла маса на тема „Споделяне на добри иновативни практики между партньорите“;
 • „Деца – творци на приказки и митове“ (изработване постери със схематични рисунки, спазвайки модела на фолклорна вълшебна приказка);
 • „Един учебен час на острова“ ( посещение на остров св. Анастасия);
 • експериментираме с образователни инсталации в трите експозиционни зони на научен център „ПланетУм“, включващ STEM зона и Експериментариум;
 • посещение на регионалната библиотека „Пейо К. Яворов“ – Бургас, място съчетаващо всички необходими изисквания на съвременния читател с допира и мириса на старопечатните книги;
 • разглеждането на Националната изложба за цветя – „Флора“ 2023.
 1. Дейности за популяризиране и подкрепа на въведените иновации:
 • провеждане на интердисциплинарни уроци и отваряне вратите на класните стаи;
 • домакин на VII областно състезание на английски език за развиване на говорните и презентационни умения на учениците „Еncyclopedia of Dance“, организирано от РУО -Силистра и г-жа Фатме Османова-Атанасова, старши експерт по чужд език и майчин език;
 • провеждане на открит урок „ Magic of the Dance“ с ученици от област Силистра; ( линк към сайта “ „ Magic of the Dance“)
 • успешно завършване на програмата “Училища за пример” на фондация “Заедно в час” с модули: „Разпределено лидерство“, „Училищна култура“, „Включваща среда“ и „Училището като учеща организация“, насочени към ЛПУО и два избираеми курса за широкия екип „ STEM“ и „ Уменията на 21-ви век“;
 • обучение и подкрепа на лидерския екип;
 • обучение и подкрепа на педагогическия екип;
 • менторска подкрепа;
 • обмяна на добри практики в училището и извън него;
 • ВИК.

5. Линк към страницата на училището:  https://s.shopeee.com/rau1

6.Линк към сайт с образователни ресурси, изработени продукти и снимки от иновативни дейности:  https://s.shopeee.com/pLfS

НП “Иновации в действие“

НП “Изграждане на училищна STEM среда“ 

Иновативен проект: „На училище без раници“

Иновативен проект: „ Интердисциплинарно проектно-базирано обучение чрез UbD  и приложение на дигиталните технологии в образователния процес и тренировъчната дейност „ Стъпка напред“

Открит урок „Magic of the Dance“

На 10.03.2023 г. иновативното Спортно училище „Дръстър“, град Силистра бе домакин на VII областно състезание на английски език за развиване на говорните и презентационни умения на учениците „Еncyclopedia of Dance“, организирано от РУО -Силистра и  г-жа Фатме Османова-Атанасова, старши експерт по чужд език и майчин език. Паралелно с представянето на темата и разговор с областното жури в състав г-жа Османова – Атанасова, старши експерт по чужд език и майчин език, доц. д-р  Силвия Великова, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново и старши учител Милена Цанева, ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра екип от учители (Анета Атанасова, Светла Илиева и Весела Лазарова) от  Спортно училище „Дръстър“, град Силистра сподели добра практика чрез провеждане на открит иновативен урок на английски език с участниците в състезанието на тема “Magic of the Dance”.  Практиката бе демонстрация на иновативни методи и подходи, които се прилагат в спортното училище по проект „ На училище без раници“ по модел 1:1 във всички часове по ООП с учениците от 5, 6 и 7 клас.

Проект „Образование за утрешния ден“

НП “Заедно за всяко дете“

ПУДООС

Проект BG05M2OP001 – 5.001 – 0001 „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“

НП“ ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“

НП „Без свободен час“

Проект подпомагане на ФВС

Проект „Мисията възможна“