Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Осигуряване на прозрачност и информация за провежданите дейности, свързани с повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в СУ „ДРЪСТЪР“