ПРОЕКТ „УСПЯВАМЕ ЗАЕДНО В РАЗЛИЧИЕТО СИ“ 

 

 

Бенефициент: Общинско спортно училище „Дръстър“, гр. Силистра

Партньор: СНЦ „Паралел-Силистра“

Продължителност на проекта: м. октомври 2014 г. – м. юли 2015 г.

Стойност на проекта: 16 514, 20 лв.

Финансиране: Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства

 Цели:

  • Развитие капацитета на учителите и тяхната интеркултурна компетентност за прилагане в учебния процес на форми на интеркултурно образование;

  • Насърчаване интегрирането на учениците от етническите малцинства и от мнозинството в общоучилищния живот чрез превръщане на етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване, уважение и сътрудничество;

  • Включване на цялата училищна общност (учители, ученици и родители) в процеса на образователна интеграция за нейното ефективно осъществяване.

 Основни дейности:

Дейност 1. Повишаване капацитета на учителите за въвеждане на интеркултурно образование и методика
Тридневен курс „Интеркултурно образование и методика” (образователен семинар и тренинг), в който ще се проведе обучение на 25 учители от ОСУ „Дръстър” за повишаване на интеркултурната компетентност (10 часа) и въвеждане на извънкласни форми (клубове) на интеркултурно образование със съответстващата методика ( 10 часа) .
Дейност 2. Клубни форми на интеркултурно образование

Създаване на 3 клуба, за провеждане на занятия по учебни програми, всяка с хорариум от 80 часа.
Всяка една извънкласна форма на интеркултурно образование ще предвижда и инициативи за въвличане на родителската общност, така че проектът да разпростре своето въздействие и върху семействата на учениците и да гарантира устойчивост и благоприятна среда на създадения социален модел.
 Дейност3. Интеркултурна миниспартакиада
Провеждане на интеркултурна миниспартакиада  със спортни игри със състезателен характер (стрелба с пистолет, скок дължина, дърпане въже, хвърляне в кош, изпълнение на коремни преси и лицеви опори, бягане с чували), в която ще участват 60 ученици (6 отбора с 10 участници) от училища от област Силистра с различна етническа принадлежност.
Дейност 4.  Интеркултурен образователен лагер

По време на лагера ще се осъществят два типа дейности:

 – Посещение на културно-исторически обекти: Дряновски манастир, пещерата „Бачо Киро”, и културни забележителности в гр. Трявна.

 – Три дни на толерантността:

 „Еднакви в различието си” – представяне на дейностите на клуб „Мултикултурен калейдоскоп” – драматизация на приказки и фолклорни празници и обичаи; фотоизложба на клуб „Шарен обектив”.

 „В плен на изкуството” – 3 ателиета: „Палитра”- рисуване и апликиране на характерни елементи от облеклото на отделните етноси, „Майстори” – изработване на накити и аксесоари  с елементи, характерни за отделните етноси и „Караоке” –  изпълнение на популярни фолклорни български, турски и ромски песни;

 „Детството на моите деди” – провеждане на състезание със стари детски игри на различните етноси (чилик, джанкос, народна топка, пехливански борби, бъз, стрелба с прашка).

 

 

Етикети: , , ,