СТРАТЕГИЯ, ГОДИШЕН ПЛАН И ПРАВИЛА  СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ДРЪСТЪР"

Стратегия за развитие 

Правилник за дейността на институцията 2023_2024 

Етичен кодекс

Седмично разписание на занятията I срок 2023-2024

Дневен режим

Годишен комплексен план

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за пропускателен режим

Мерки за повишаване на качеството на образованието

УЧЕБНИЦИ 2023-2024  

ПРАВИЛА ЗА БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИЦИ 2023-2024

Списък учебници_2023-2024_V-клас  VI-клас    VII клас      VIII клас       IX клас            X клас        XI клас    XII клас

Класни ръководители

Правила за ред и условия на обучение и изпити-СФО

ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ

Училищно програма за целодневна организация на учебния ден

Училищна програма по гражданско, екологично и интеркултурно образование

План за противодействие срещу училищния тормоз

Механизъм за противидействие на училищния тормоз - алгоритъм

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване

Програма за превенция за ранното напускане на училище

ПЛАН ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ЗБУТ

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

План за КОМИСИЯТА ПО БДП

Мерки за повишаване на качеството на образованието

План за работа на училищна комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

 

Училищни учебни планове 

учебна година 2022/2023 клас
Училищни учебни планове  V а VI а VII a VIII a IX a X а XI a XII a
Ундивидуални учебни планове  IX кф X кф XI кф XII кф

813 Спорт

Начало » Професионално образование » Държавни образователни стандарти (ДОС) » ДОС за придобиването на квалификация по професия » 813 Спорт

ДОС за придобиването на квалификация по професия

813100 Помощник-треньор

XII a

БЛАНКИ

Заявление до директора

за освобождаване на ученик до 3 дни 

за освобождаване на ученик до 7 дни 

АРХИВ 

https://www.susilistra.com/wp-admin/post.php?post=8280&action=edit&classic-editor

Училищни нормативни документи 2022/2023

Училищни нормативни документи 2021/2022

 

Училищни нормативни документи 2019/2020

Училищни нормативни документи 2018/2019

Училищни нормативни документи 2017/2018

Училищни нормативни документи 2016/2017  

 

 

Етикети: , , , , , , , , , , , , ,