СВОБОДНИ МЕСТА В СУ „ДРЪСТЪР“ ГР. СИЛИСТРА ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ И ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 към 16.11.2023

СТРАТЕГИЯ, ГОДИШЕН ПЛАН И ПРАВИЛА  СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ДРЪСТЪР"

Стратегия за развитие на училището 2023-2029

Правилник дейността на училището 2023-2024

Етичен кодекс

Седмично разписание-1 срок

Дневен режим и организация на учебния ден

Годишен комплексен план

Правилник за пропускателен режим

Училищни учебни планове 

учебна година 2023/2024 клас
Училищни учебни планове  5 клас  6 клас 7 клас 8 клас 9 клас 10 клас 11 клас 12 клас

УЧЕБНИЦИ 2023-2024  

 

Списък учебници_2023-2024_V-клас  VI-клас    VII клас      VIII клас       IX клас            X клас        XI клас    XII клас

Класни ръководители

Правила за ред и условия на обучение и изпити-СФО

ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

Вътрешни правила КФ

 

ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ

План за действие и финансиране на дейностите 2023-2024

Училищна програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 2023-2024

План-програма за противодействие на училищния тормоз между учениците

Единни правила и процедури за действие в случаи на тормоз и насилие

План за работа на училищната комисия за превенция на противообществени прояви на малолетни и непълнолетни

Програма за превенция на ранното напускане на училище

План БДП

Процедура по налагане на санкции и мерки на ученици 2023-2024

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи

813 Спорт

Начало » Професионално образование » Държавни образователни стандарти (ДОС) » ДОС за придобиването на квалификация по професия » 813 Спорт

ДОС за придобиването на квалификация по професия

813100 Помощник-треньор

XII a

БЛАНКИ

Заявление до директора

за освобождаване на ученик до 3 дни 

за освобождаване на ученик до 7 дни 

АРХИВ 

https://www.susilistra.com/wp-admin/post.php?post=8280&action=edit&classic-editor

Училищни нормативни документи 2022/2023

Училищни нормативни документи 2021/2022

 

Училищни нормативни документи 2019/2020

Училищни нормативни документи 2018/2019

Училищни нормативни документи 2017/2018

Училищни нормативни документи 2016/2017  

 

 

Етикети: , , , , , , , , , , , , ,