СТРАТЕГИЯ, ГОДИШЕН ПЛАН И ПРАВИЛА  СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ДРЪСТЪР"

Стратегия за развитие 

Правилник за дейността на институцията 2022_2023 актуализиран

Етичен кодекс

Седмично разписание на занятията I срок 2022-2023

Дневен режим

Годишен комплексен план

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за пропускателен режим

Мерки за повишаване на качеството на образованието

УЧЕБНИЦИ 2022-2023  

ПРАВИЛА ЗА БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИЦИ 2022-2023

V клас   VI клас      VII клас       VIII клас       IX клас             X клас        XI клас      XII клас

Класни ръководители

Правила за ред и условия на обучение и изпити-СФО

ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ

Училищно програма за целодневна организация на учебния ден

Училищна програма по гражданско, екологично и интеркултурно образование

План за противодействие срещу училищния тормоз

Механизъм за противидействие на училищния тормоз - алгоритъм

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване

Програма за превенция за ранното напускане на училище

ПЛАН ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ЗБУТ

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

План за КОМИСИЯТА ПО БДП

Мерки за повишаване на качеството на образованието

План за работа на училищна комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

 

Училищни учебни планове 

учебна година 2022/2023 клас
Училищни учебни планове  V а VI а VII a VIII a IX a X а XI a XII a
Ундивидуални учебни планове  IX кф X кф XI кф XII кф

813 Спорт

Начало » Професионално образование » Държавни образователни стандарти (ДОС) » ДОС за придобиването на квалификация по професия » 813 Спорт

ДОС за придобиването на квалификация по професия

813100 Помощник-треньор

XII a

БЛАНКИ

Заявление до директора

за освобождаване на ученик до 3 дни 

за освобождаване на ученик до 7 дни 

АРХИВ 

Училищни нормативни документи 2021/2022

 

Училищни нормативни документи 2019/2020

Училищни нормативни документи 2018/2019

Училищни нормативни документи 2017/2018

Училищни нормативни документи 2016/2017  

1 ПДУ_2022_2023.doc (2)

 

Етикети: , , , , , , , , , , ,