РЕАЛИЗИРАНИ ИНОВАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

В СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДРЪСТЪР“ – СИЛИСТРА

                         ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 -2022 ГОДИНА

1.  Дейности, реализирани по иновативен проект  „Интердисциплинарно проектно-базирано обучение чрез UBD и приложение на дигиталните технологии  в образователния процес и тренировъчната дейност – „Стъпка напред“, с който училището е включено в Списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2021 -2022 година, приет с Решение №523 на МС от 22.07.2021 г.

1.1. Реализирани проекти със седми клас:

 • Mission Europe;
 • Balkan Kaleidoscope;
 • Explore your motherland to love it;
 • My hometown in future;

1.2. Реализирани проекти с осми клас:

 • Climate change: Vital Signs of the Planet;
 • Healing power of breathing;
 • Stop food waste;
 • You have power over your brain;

1.3. Реализирани проекти с девети клас:

 • Health, sport and beauty;
 • The water promise;
 • Energy sources – now and in the future;
 • Make your own DNA;

1.4.Сформиране на 4 ПУО:

 • Лидерска професионална учеща общност;
 • ПУО 7 клас;
 • ПУО 8 клас;
 • ПУО 9 клас;

2. Дейности, реализирани от Спортно училище „Дръстър“ по Национална програма „Иновации в действие“ като част от мрежата на училищата, включени в Списъка на одобрените училища по НП „Иновации в действие“ за учебната 2021-2022 г.:

2.1.Участие в мобилност с домакин иновативно средно училище „Любен Каравелов“- Пловдив:

 • Участие в кръгла маса на тема: “Съвременните, междудисциплинарни подходи в училищното образование – STEAM”;
 • Наблюдения на интегрирани уроци, проектни дейности и обмяна на добър опит
 • Участие в работилница “Наблюдаваната иновация през моя поглед” – обратна връзка и обмяна на опит
 • Посещение на “Голямата базилика” – културно наследство и изнесена класна стая

2.2.  Училище – домакин при реализиране на мобилност по НП „Иновации в действие“ под мотото „Силата на малките стъпки“:

 • Обмяна на добра практика: Защо? А защо не? Защо не аз? Защо не сега? Силата на малките стъпки – I част : „Предизвикателствата в спорта“ – 9 клас
 • Открит урок: Защо? А защо не? Защо не аз? Защо не сега? – силата на малките стъпки – II  част : „You have power over your brain”  – 8клас и “Gain an intimate knowledge of Silistra” – 7 клас
 • Кръгла маса:  Среща-разговор с родителите, чиито деца участват в иновативния  проект   „Интердисциплинарно проектно-базирано обучение чрез UbD и приложение на дигиталните технологии образователния процес и тренировъчната дейност – “Стъпка напред“. 
 • Кръгла маса: Коментари и даване на обратна връзка – как го правим ние /споделяне на опит – трудности, предизвикателства, решения/.Учениците участват в мини спартакиада „Да спортуваме заедно“
 • Посещение на резервата „Сребърна“, археологически музей и Дунавски парк и използване на възможностите, които предoставят  за иновативна практика.         

3.Дейности за популяризиране и подкрепа на въведените иновации в съответствие с НП „Изграждане на STEM училищна среда“

3.1. Обучение на екип за реализиране на СТЕМ уроци

3.2. Реализиране на STEM уроци, напр. „Предизвикателствата в спорта“

3.3. Майсторски клас с продължителност 16 учебни часа, поставяйки фокус върху прилагането на проектно-базиран подход плюс менторска подкрепа на ПС в продължение на 12 учебни часа: „„Как да направя уроците си разбираеми и мотивиращи за учениците“

3.4. Участие в програма „Училища за пример“ на фондация „Заедно в час“

4. Иновативни дейности, представени по време на местни и регионални форуми, международни програми и др.

 • 29.07.2020 г. VIII Национална педагогическа конференция „Дистанционното обучение в мултикултурна среда“ 
 • „Дистанционното обучение – Стъпка напред към реализиране на стратегическите цели“ 
 • 15.10.2020 г. Общински  форум “Нашето участие в приобщаването”
 • Иновативното училище и приобщаващото образование
 • 17.12.2020 г.   Работна среща, организирана от МОН
 • „Реализиране на иновациите в училище в условията на ОРЕС и пандемия – проблеми и решения“ 
 • 2.06.2021 г. Кръгла маса: „Коментари и даване на обратна връзка – как го правим ние /споделяне на опит – трудности, предизвикателства, решения/
 • 8.06.2021 г. Участие с доклад: Кръгла маса „Иновациите – предизвикателства и  възможности“
 • 1.07.2021 г. Седмица на педагогическото майсторство “Работа в STEM среда – мощен стимул за развитие на учениците”
 • 29.06.2021 г. IХ Национална педагогическа конференция „Дигитално включване в интеркултурна среда – мисия невъзможна“ 
 • Доклад на тема: Работа в STEM среда – мощен стимул за развитие на учениците
 • 25.11.2021 г. Втора международна научна конференция: Иновации и конкурентоспособност: Светът през призмата на пандемията COVID-19
 • Споделяне на иновативна практика “You have power over your brain”в “Добрите практики на фокус”, която е потвърдено след журиране, че ще бъде публикувана на сайта Преподаваме.bg

5.Линк към страницата на училището: http://www.susilistra.com/

6.Линк към сайт с образователни ресурси, изработени продукти и снимки от иновативни дейности:

https://sites.google.com/d/1a9CsQk-w6l8b6x1WCayyniT_yK1UfZK2/p/1arskUQfaDnFY8VrXe2gpAKt6r0sKQmy-/edit
 

Етикети: , , , , ,