Проект „Образование за утрешния ден“

НП “Иновации в действие“

НП “Заедно за всяко дете“

НП “Иновации в действие“

НП “Изграждане на училищна STEM среда“ 

ПУДООС

Проект BG05M2OP001 – 5.001 – 0001 „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“

НП“ ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“

НП „Без свободен час“

Проект подпомагане на ФВС

Проект „Мисията възможна“

 

Етикети: ,