Стартираха дейностите по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“Спортно училище „Дръстър“ – Силистра  

Групите за участие в дейности по проект BG05M20P001-2-11-0001“Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,  ръководители и брой часове за учебната 2020/2021 година както следва: 

 

по  

ред

Учебен предмет Клас 

 

Брой  

часове

Резерв 

Ръководител 

Брой  

ученици

БЕЛ 

VII 

60 

Дорина Пейчева 

5

БЕЛ 

60 

Гълъбина  

Великова

4

БЕЛ 

XII 

60 

Гълъбина  

Великова

6

Математика 

VII 

60 

Лиляна Недева 

5

Математика 

VII 

60 

Марияна Лекова 

5

Математика 

60 

Марияна Лекова 

5

Професионално  обучение 

Теория и  

методика на  

спортната  

подготовка по 

вид спорт

Х 

60 

Теменужка  

Петрова

5

 

Етикети: , ,