С началото на втория учебен срок на учебната 2011/2012 година, започва изпълнението на най – мащабния проект по схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора“, BG 051РО001 – 4.2.05 , реализирана по ОП РЧР. Проектът е наречен „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти“ УСПЕХ и е насочен към всички държавни и общински училища у нас, включително и Общинско спортно училище „Дръстър“, гр. Силистра. Бенефициент по проекта е Министерството на образованието, младежта и науката, а самите училища трябваше да кандидатстват по определен ред, за да включат учениците и учителите в различни извънкласни дейности, които ще се финансират чрез проекта. Периодът на изпълнението му – настоящата учебна година и следващите 2 учебни години.

 

Обща цел на проекта е да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с  риск от отпадане и/или  прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности
Специфичните  цели са посочени като :
1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

Учениците имат необходимост от занимания извън задължителното учебно време, в което да заявят своите способности, интереси и компетентности в различни области на науката, изкуствата и спорта в неформална среда. В тази среда учениците срещат разбиране и подкрепа и това може да бъде ефикасна превенция на нарастващите прояви на насилие и агресивност в училище, за което са налице утвърждаващи се тенденции. Извънкласните и извънучилищни дейности дават възможност в значителна степен да се развие неформалното общуване между учителя, учениците, родителите.

Групи за извънкласни дейности през учебната 2020/2021 година 

Групи за извънкласни дейности през учебната 2013/2014 година с общ брой обхванати 143 ученици, от V до XII клас:

1. Клуб „Занимателна математика“, ръководител: Надка Тетрадова

2. Клуб „Аз и великите българи“, ръководител: Диана Йорданова

3. Клуб „Училищни медии“, ръководител: Дорина Пейчева

4. Театрално студио, ръководител: Гълъбина Великова

5. Секция „Пожарна безопасност“, ръководител: Мирослав Върбанов

6. Секция „Гребане“, ръководител: Любомир Николов

7. Клуб „Виртуален пътешественик в географския свят“, ръководител: Евелина Касабова

8. Секция „Футболно правилознание“, ръководител: Иван Занов

9.Клуб „Виртуален пътешественик в географския свят“, ръководител: Габриела Йорданова

10. Дигитално студио – реклама, дизайн и фотография, ръководител: Лиляна Недева

11. Студио „Цветята и ние“, ръководител: Калинка Ташева

12. Секция „Волейбол“, ръководител: Гълъбина Великова 

13. Арт студио, ръководител: Кина Маринова

1Тригодишна програма за развитие на извънкласните дейности
по Проукт „Успех“ в ОСУ „Дръстър“, град Силистра.

 

 

 

 

Етикети: , ,