ЗАПОВЕД

№ РД-09-83/21.09.2021 г.

На основание чл.258, ал.1; чл. 259, ал.1 от Закон за предучилищното и училищното образование, чл.32, ал.1, чл.40-43 от Наредба №11/01.09.2016 г. за оценяване резултатите от обучението на учениците

О П Р Е Д Е Л Я М:

  1. Комисия по организиране на приравнителните изпити, в резултат на които се поставя годишни оценки за VIII и IX на Бисер Венциславов Ковачев, Александра Кирилова Костадинова и Олчай Тунджай Шабан:

1.1. Председател: Анета Атанасова, заместник-директор, учебна дейност

1.2. Член: Светла Илиева, главен учител

  1. Ученичката Александра Кирилова Костадинова да положи следните приравнителни изпити:

2.1. Философия за 8 и 9 клас;

2.2. Предприемачество за 8 клас, ОбПП;

2.3. Здравословни и безопасни условия на труд за 9 клас;

2.3. Теория на спортната тренировка , ОтПП за 9 клас;

2.4. Теория и методика на спортната подготовка по вид спорт за 9 клас;

2.5. Учебна практика: Спортна подготовка по вид спорт за 8 и 9 клас.

  1. 3. Ученикът Олчай Тунджай Шабан да положи следните приравнителни изпити:

3.1. Чужд език – руски език за 9 клас;

3.2. Теория на спортната тренировка , ОтПП за 9 клас;

3.3. Теория и методика на спортната подготовка по вид спорт за 9 клас;

3.4. Учебна практика: Спортна подготовка по вид спорт за 8 и 9 клас.

  1. Ученикът Бисер Венциславов Ковачев да положи следните приравнителни изпити:

4.1. Чужд език – руски език за 9 клас;

4.2. Теория на спортната тренировка , ОтПП за 9 клас;

4.3. Теория и методика на спортната подготовка по вид спорт за 9 клас;

4.4. Учебна практика: Спортна подготовка по вид спорт за 8 и 9 клас;

  1. График и комисии за провеждане на приравнителни изпити, в резултат на които се поставя годишни оценки за VIII и IX на Бисер Венциславов Ковачев, Александра Кирилова Костадинова и Олчай Тунджай Шабан:
Учебен предмет Вид на изпита Дата на провеждане
Начален час
Място на провеждане
1 Учебна практика : спортна подготовка по вид спорт, спортна стрелба, СПП Практически, до 5 часа 27.09.2021 г.,
VIII  клас 16.00 ч.
Стрелбищен комплекс
2 Учебна практика : спортна подготовка по вид спорт, футбол, СПП Практически, до 5 часа 27.09.2021 г.,
VIII  клас 16.00 ч.
Футболно игрище при Спортно училище „Дръстър“
3 Чужд език –руски  език, ООП, IХклас писмен, 29.09.2021 г.
 3 астрономически часа 11.50 ч.
К 303
4 Чужд език –руски език, ООП, IХ клас устен, 29.09.2021 г.
до 30 мин. 15.10 ч.
К303
5 Теория на спортната тренировка, ОтПП, IX клас писмен, 01.10.2021 г.,
3 09.00 ч.
астрономически часа К305
6 Здравословни и безопасни условия на труд, ОбПП, IX клас писмен, 04.10.2021 г.,
3 11.50 ч.
астрономически часа К 303
7 Учебна практика : спортна подготовка по вид спорт, спортна стрелба, СПП Практически, до 5 часа 04.10.2021 г.
 IX  клас 16.00 ч.
Стрелбищен комплекс
8 Учебна практика : спортна подготовка по вид спорт, футбол, СПП Практически, до 5 часа 04.10.2021 г.
 IX  клас 16.00 ч.
Футболно игрище при Спортно училище
9 Философия, ООП, VIII клас писмен, 05.10.2021 г.,
3 11.50 ч.
астрономически часа К303
10 Предприемачество, ОбПП, VIII клас писмен, 07.10.2021 г.,
3 08.30 ч.
астрономически часа К 303
11 Теория и методика на спортната подготовка по вид спорт, СПП, IX клас писмен, 08.10.2021 г.
3 09.00 ч.
астрономически часа К104
12 Философия, ООП, IХ клас писмен, 11.10.2021 г.,
3 12.30 ч.
астрономически часа К104

 

Резултатите от сесията да бъдат оповестени на 18.10.2021 г. в 9,00 ч. в канцеларията на СУ „Дръстър”, гр. Силистра и на информационното табло на входа на училището.

 

Етикети: , , , , , ,