Учeбници 2020/21

Инструктаж на учениците за движение като пешеходци през есенно-зимния период  

СТРАТЕГИЯ, ПРАВИЛНИЦИ И ГОДИШЕН ПЛАН   – 

Стратегия за развитие на СУ „Дръстър“ 

Годишен комплексен план в СУ „ДРЪСТЪР“ 

Правилник за дейността на СУ „Дръстър“ 

Правилник за вътрешния трудов ред 

Правилник за здравословни и безопасни условия на труда 

Мерки за повишаване на качеството в СУ „ДРЪСТЪР“

 Етичен кодекс 

 Етичен кодекс на училищната общност 

 Вътрешни правила за получаване и управление на дарения 

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ НА УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ           

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи 

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище 

Училищна програма за интеркултурно образование 

Училищна програма по екологично образование

Училищна програма по гражданско образование 

План за работа на училищната комисия по БДП 

Училищен план на действие в изпълнение на Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността 

План  за квалификационна дейност в СУ „ДРЪСТЪР“  

Правила за организиране и провеждане на вътрешно институционална квалификация в СУ „ДРЪСТЪР“ 

 СПИСЪК на УЧЕБНИЦИ за учебната 2020/2021 година

 за 5 клас    за 6 клас    7 клас   8 клас    9 клас   10 клас    за 11 клас   за 12 клас    

 

БЛАНКИ

Заявления

за освобождаване на ученик до 3 дни 

за освобождаване на ученик до 7 дни 

 АРХИВ 

Училищни нормативни документи 2019/2020

Училищни нормативни документи 2018/2019

Училищни нормативни документи 2017/2018

Училищни нормативни документи 2016/2017 

 

 

Етикети: , , ,