документи архив 2017-2018

  Правилник за дейността на Cпортно училище „Дръстър“ през учебната 2017/2018 година

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за здравословни и безопасни условия на труда

Годишен план за учебната 2017/2018 година

Мерки за повишаване на качеството в СУ „ДРЪСТЪР“ за учебната 2017/2018 година


План за квалификационна дейност за учебната 2017-2018 година.

Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация за учебната 2017/2018 година.

 Етичен кодекс

Етичен кодекс на училищната общност

 

 БЛАНКИ

 Заявление до директора за освобождаване на ученик до 3 дни

Заявление до директора за освобождаване на ученик до 7 дни

 Заявление до директора за прием на ученици в СУ „Дръстър“ – Силистра 

 

Етикети: , , ,