Учeбници 2020/21

Инструктаж на учениците за движение като пешеходци през есенно-зимния период  

СТРАТЕГИЯ, ПРАВИЛНИЦИ И ГОДИШЕН ПЛАН   – 

Стратегия за развитие на СУ „Дръстър“ 2016-2020 

Годишен комплексен план в СУ „ДРЪСТЪР“ за учебната 2019/2020 година 

Правилник за дейността на СУ „Дръстър“ през учебната 2019/2020 година 

Правилник за вътрешния трудов ред 

Правилник за здравословни и безопасни условия на труда 

Мерки за повишаване на качеството в СУ „ДРЪСТЪР“ за учебната 2019/2020 година 

 Етичен кодекс 

 Етичен кодекс на училищната общност 

 Вътрешни правила за получаване и управление на дарения 

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ НА УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ           

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2019/2020 година 

Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи за учебната 2019/2020 година  

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2019/2020 година  

Училищна програма по екологично образование 2019/2020 година

Училищна програма по гражданско образование 2019/2020 година

План за работа на училищната комисия по БДП за учебната 2019/2020 година

Училищен план на действие в изпълнение на Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2019/2020 година  

План  за квалификационна дейност в СУ „ДРЪСТЪР“ за учебната 2019-2020 година. 

Правила за организиране и провеждане на вътрешно институционална квалификация в СУ „ДРЪСТЪР“ за учебната 2019/2020 година. 

 СПИСЪК на УЧЕБНИЦИ за учебната 2019/2020 година

БЛАНКИ

Заявление до директора

за освобождаване на ученик до 3 дни 

за освобождаване на ученик до 7 дни 

 АРХИВ 

 

 

 

Етикети: , , ,