Инструктаж на учениците за движение като пешеходци през есенно-зимния период 

  АРХИВ 

СТРАТЕГИЯ, ПРАВИЛНИЦИ И ГОДИШЕН ПЛАН   – 2018/2019

 Стратегия за развитие на Cпортно училище „Дръстър“ 2016-2020

Правилник за дейността на Cпортно училище „Дръстър“ през учебната 2018/2019 година

 Правилник за вътрешния трудов ред

 Правилник за здравословни и безопасни условия на труда

 Мерки за повишаване на качеството в СУ „ДРЪСТЪР“ за учебната 2018/2019 година

 План  за квалификационна дейност в СУ „ДРЪСТЪР“ за учебната 2018-2019 година.

 Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционална квалификация в СУ „ДРЪСТЪР“ за учебната 2018/2019 година.

 Етичен кодекс

 Етичен кодекс на училищната общност

 Годишен комплексен план в СУ „ДРЪСТЪР“ за учебната 2018/2019 година

 

ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ НА УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ           

 Училищен план на действие в изпълнение на Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността за учебната 2018/2019 година  

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2018-2019 година

Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи за учебната 2018/2019 година  

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2018/2019 година  

Училищна програма за интеркултурно образованието за учебната 2018/2019 година  

План за работа на училищната комисия по БДП за учебната 2018/2019 година 

Училищна програма по екологично образование 2018-2019 година

Училищна програма по гражданско образование 2018-2019 година

 

УЧЕБНИЦИ

 Списък на учебниците за 5 клас за учебната 2018-2019 год.

 Списък на учебниците за 6 клас за учебната 2018-2019 год.

 Списък на учебниците за 7 клас за учебната 2018-2019 год.

 Списък на учебниците за 8 клас за учебната 2018-2019 год.

 Списък на учебниците за 9 клас за учебната 2018-2019 год.

 Списък на учебниците за 10 клас за учебната 2018-2019 год. 

 Списък на учебниците за 11 клас за учебната 2018-2019 год. 

 Списък на учебниците за 12 клас за учебната 2018-2019 год. 

 БЛАНКИ

  Заявление до директора за освобождаване на ученик до 3 дни

 Заявление до директора за освобождаване на ученик до 7 дни

  Заявление до директора за прием на ученици в СУ „Дръстър“ – Силистра 

 ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ НА УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ           

 Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2017-2018 година

Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи за учебната 2017/2018 година

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2017/2018 година

Училищна програма за интеркултурно образованието за учебната 2017/2018 година

План за работа на училищната комисия по БДП за учебната 2017/2018 година

Училищна програма по екологично образование 2017-2018 година

Училищна програма по гражданско образование 2017-2018 година

  

 

Етикети: , , ,