ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 Със заповед №РД-09-274 от 09 декември 2016 година на Директора на СУ „ДРЪСТЪР“- гр. Силистра е учреден ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ към СУ „Дръстър“.

Управителен съвет на ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ:

Председател: Десислава Пламенова Кюмюрджиева – родител

Членове: 

Мирослав  Великов Тодоров – Зам. кмет „Финанси и икономика“ на Община Силистра – от квотата на финансиращия орган;

инж. Станка Маринова Лазарова -Зам. председател на Силистренската търговско-промишлена палата- от квотата на работодателите;

Дарена Иванова Николова – родител

Теодора Иванова Господинова – родител;

 

 Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

 ПОКАНИ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, МАНДАТ ОТ 12.12.2016 г. ДО 12.12.2019 г.

Покана за свикване на заседание на Обществения съвет на 10.12.2019 год.

Покана до родителите за свикване на общо събрание на Обществения съвет на 10.12.2019 год.

Покана за свикване на заседание на Обществения съвет

 Покана за свикване на заседание на Обществения съвет на 13.03.2017 г.

 

 ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ, МАНДАТ ОТ 12.12.2016 г. ДО 12.12.2019 г.

 Протокол №2/13.03.2017 г.

Протокол №1/13.12.2016 г.

 

ПИСМА, ПОКАНИ И ПРОТОКОЛИ ОТ ЕТАПИТЕ ПО СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Покана до родителите за провеждане на родителски срещи по класове.

Протоколи от проведените родителски срещи по класове.

Покана до родителите за провеждане на събрание на родителите.

Писма до родителите, които ще участват в събранието на родителите.

Протокол от проведеното събрание на родителите.

 

ЗАПОВЕДИ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Заповед за определяне на броя на членовете на Обществения съвет към ОСУ „Дръстър“ – Силистра.

1Заповед за поименно определяне на членовете на Обществения съвет към ОСУ „Дръстър“ – Силистра.

Заповед за определяне на длъжностно лице, за административно и техническо подпомагане на Обществения съвет.

Заповед за определяне на място за съхранение на кореспонденцията и документите на Обществения съвет.

 

   ОТЧЕТИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

 Отчет на ОС за учебната 2016-2017 година

 

 

 

Етикети: ,