Групи за извънкласни дейности през учебната 2020/2021 година

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“              

Спортно училище „Дръстър“ – Силистра

 

 

Групите за участие в дейности по проект BG05M20P001-2-11-0001“Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,

ръководители и брой часове за учебната 2020/2021 година както следва:

 

по ред

Учебен предмет

Клас

Брой часове

Резерв

Ръководител

Брой ученици

1

БЕЛ

VII

60

6

Дорина Пейчева

5

2

БЕЛ

X

60

6

Гълъбина

Великова

4

3

БЕЛ

XII

60

6

Гълъбина

Великова

6

4

Математика

VII

60

6

Лиляна Недева

5

5

Математика

VII

60

6

Марияна Лекова

5

6

Математика

X

60

6

Марияна Лекова

5

7

Професионално обучение

Теория и методика на спортната подготовка по вид спорт

Х

60

6

Теменужка Петрова

5

 

Общ брой групи : 7

Брой включени ученици – 35

 

 

 

Етикети: , , ,