З А П О В Е Д

РД-09-224/02.12.2021 г.

 

На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училщното образование; чл. 31 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти във връзка със Списък- Образец 1 и Заповед № РД09-3472/27.11.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година (публ. 30.11.2020 г.) на министъра на образованието и науката

 НАРЕЖДАМ:

Промяна в графика на учениците в комбинирана форма на обучение както следва:

 1. Учебните часове, които са в графика на учениците от IXа, Ха, ХIа и XIIа клас, комбинирана форма на обучение за 2.11.2020 г. да се включват в графика за втория учебен срок  за 8.02.2020 г. Графикът с учебните часове, включени в Списък –Образец 1 за втория учебен срок  да се изработи с начална дата 9.02.2020 г. от комисия, посочена в заповед №РД-09-225/02.12.2020 г.
 2. Учебните часове, които са в графика на учениците от IXа, Ха, ХIа и XIIа клас, комбинирана форма на обучение за 22.12.2020 г. и 23.12.2020 г. да се проведат на 1.02.2021 г. и 2.02.2021 г. както следва:

1.02.2021 г.

клас

учебен предмет

преподавател

Х а клас,  комбинирана форма

8 час

География и икономика

Светла Илиева

XI а клас, комбинирана форма

3 час

Педагогика

Евелина Касабова

XIIа клас, комбинирана форма

4 час

Педагогика

Евелина Касабова

5 час

Педагогика

Евелина Касабова

6 час

Свят и личност

Евелина Касабова

7 час

Свят и личност

Евелина Касабова

2.02.2021 г.

клас

учебен предмет

преподавател

Х а клас,  комбинирана форма

0 час 12.40 -13.20

Физика и астрономия

Лилянка Недева

6 час

Химия и ООС

Марияна Петрова

7 час

Икономика

Диана Михалева

8 час

История и цивилизации

Иван Занов

XI а клас, комбинирана форма

6 час

ТМКП

Теменужка Петрова

7 час

ТМКП

Теменужка Петрова

XIIа клас, комбинирана форма

4 час

Физиология и физиология на физическите упражнения

Теменужка Петрова

5 час

Физиология и физиология на физическите упражнения

Теменужка Петрова

  

 1. Класните ръководители променят седмичното разписание на учениците в комбинирана форма за съответния период и уведомяват учениците.
 2. Иван Касчийски, администратор на „ШКОЛО“ и сайта на Спортно училище „ Дръстър“ –Силистра, поставя графика под подзаглавие “самостоятелна форма“ на сайта на училището и проверява в „ШКОЛО“ дали класните ръководители са нанесли правилно промените.
 3. Анета Атанасова извършва проверка за правилното вписване на всички данни и за съответствие на попълнената информация в електронния дневник „Школо“  и предава справка през електронния дневник за действително взети лекторските часове на Ивана Кирякова –касиер-домакин.

 

Настоящата заповед, чрез Лиляна Иванова – завеждащ административна служба,  да се сведе до знанието на посочените учители и касиер – домакина за изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществява директора.

 Директор:                                                                                                                                                                                              /Веселин Суров/

 

Запознати със заповедта: 

 1. Анета Атанасова………………
 2. Иван Занов……………….
 3. Иван Касчийски………..
 4. Лидия Костадинова………….
 5. Светла Иванова………….
 6. Теменужка Петрова………….
 7. Марияна Петрова……………..
 8. Марияна Лекова………………
 9. Лилянка Недева………………….
 10. Евелина Касабова……………..
 11. Диана Михалева………………
 12. Кина Маринова………………..
 13. Велиян Петров……………
 14. Гълъбина Великова……………
 15. Лиляна Иванова………………..
 16. Ивана Кирякова………………..
 17. Ивелина Русева- Гинова…………

 

 

 

 Заповед за периода 13-16 април -за учениците РД-09-611/10.04.2020 год.

 Заповед за периода 13-16 април –за учителите РД-09-612/10.04.2020 год.

 

 

 

 

 

Етикети: