Седмично разписание на учебните занятия за втори срок-2021-2022

Седмично разписание на занятията I срок 2021-2022

УЧЕБНИЦИ 2021 -2022  

Правила за ползване на безплатни учебници 2021-2022

V клас     VI клас       VII клас           VIII клас         IX клас             X клас         XI клас         XII клас

СТРАТЕГИЯ, ГОДИШЕН ПЛАН И ПРАВИЛА  СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ДРЪСТЪР"

Стратегия за развитие 

Етичен кодекс

Годишен комплексен план за уч. 2021-2022

ПРАВИЛНИК за дейността на институцията за уч. 2021-2022

Правилник за пропускателния режим

Мерки за повишаване на качеството

Правила за работа в условията на КОВИД 19

Правила за ОRЕS  

Правила за използване на електронен дневник

Правила за електронна комуникация

Училищна политика за превенция на агресията_2021-2022

Училищни правила за действие на служителите от СУ ДРЪСТЪР в случай на тормоз и насилие сред учениците

Програма за изпълнение на националната стратегия за насърчаване повишаването на грамотността_2021-2022

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд_2021-2022

Правила за организиране и провеждане на вътрешно-институционалната квалификация_2021-2022

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение    

ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ

План за работа на училищна комисия за здравословни и безопасни условия на труд_2021-2022

План за работа на училищна комисия за безопасност на движението по пътищата_2021-2022

План за работата на училищната комисия за превенция на противообществените прояви_2021-2022

План за защита при бедствия, аварии, катастрофи и извънредни ситуации_2021-2022

План програма за безопасност на движението по пътищата_2021-2022

План на дейностите

План за квалификационната дейност_2021-2022

План за дейностите на УMK учители езиково обучение_2021-2022

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи 

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище 

Програма за занимания по интереси за уч. 2021-2022

БЛАНКИ

Заявление до директора

за освобождаване на ученик до 3 дни 

за освобождаване на ученик до 7 дни 

АРХИВ 

Училищни нормативни документи 2021/2022

Училищни нормативни документи 2019/2020

Училищни нормативни документи 2018/2019

Училищни нормативни документи 2017/2018

Училищни нормативни документи 2016/2017  

 

 

Етикети: , , , , ,