Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“

 

 

Вход към електронната платформа на проект „Твоят час“

 

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДРЪСТЪР“ – СИЛИСТРА

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС

 

 

 

 

 

 

 Публични изяви през м.април  2018 година

 Публични изяви през м.март  2018 година

Публични изяви през м.февруари  2018 година

Публични изяви през м.ноември-декември 2017 година

Училищна програма“Твоят час“ за 2017-2018 година
Училищен механизъм за идентифициране на индивидуалните интереси и обучителни затруднения и утвърдени групи и ръководители за 2017-2018 година

Публични изяви през м. април 2017 година 

Публични изяви през периода 04.11.2016 г. – 31.03.2017 г.


 Списък на сформираните групи за извънкласни дейности по проекта за учебната 2016/2017 година в Спортно училище „Дръстър“.

 1.Извънкласни дейности за преодоляване на обучителните затруднения на учениците:

           

№ по ред

Извънкласна дейност

Брой часове

Ръководител

Брой деца

Класове

1

Български език и литература – V клас

80

Дорина Железова Пейчева

7

V

2

Български език и литература – VI клас

80

Диана Йорданова Йорданова

10

VI

3

Български език и литература – VII клас

80

Дорина Железова Пейчева

9

VII

4

Български език и литература – IX клас

80

Гълъбина Петрова Великова

9

IX

5

Английски език

80

Кина Димитрова Маринова

9

VIII

6

Математика – VII клас

80

Калинка Иванова Ташева

9

VII

7

Математика – VIII клас

80

Надка Якимова Тетрадова

9

VIII

Общ брой групи за преодоляване на обучителните затруднения – 7

 Брой включени ученици – 62

 

 2.      Извънкласни дейности по интереси

№ по ред

Извънкласна дейност

Брой часове

Ръководител

Брой деца

Класове

1

Аз и светът около мен

72

Лиляна Кирилова Недева

18

V

2

Волейбол

72

Лидия Тодорова Костадинова

16

VIII, IX и XI

3

Занимания в  света на информационните технологии

72

Галя Колева Илиева

10

IX и  X

4

Клуб „Патриоти“

72

Иван Александров Занов

21

VI-XII

5

Народни хора

 

72

Директор

14

VI и VII

6

Фитнес и здраве

72

 

Стефан Борисов Стефанов

16

VIII-XII

 Общ брой групи за дейности по интереси – 6

 Брой включени ученици – 95 (от които 5 ученици участват в две дейности).

Цел на проекта: 

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.


Специфични цели на проекта са:
1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

 Бланки на Анкетни карти за проучване на интересите на ученици и за сформиране на групи за преодоляване на обучителните затруднения.

Анкетна карта – за включване в занимания по интереси.


Индивидуална образователна карта – за включване на ученици за преодоляване на обучителните затруднения.

 Попълнени анкетни карти за проучване на интересите на учениците, за включване в дейности по интереси за учебната 2016/2017 година.

V клас, VI клас, VII клас, VIII клас, IX клас, X клас, XI клас, XII клас

 

Попълнени индивидуални образователни карти на учениците в групите за преодоляване на обучителни затруднения за учебната 2016/2017 година.

Български език и литература – V клас, Български език и литература – VI клас,

Български език и литература – VII клас, Български език и литература – IX клас,

Английски език, Математика – VII клас,

Математика – VIII клас.

 

 

Етикети: , ,