НП и ПРОЕКТИ

НП „Отново заедно“

НП „Заедно в изкуството и спорта“

НП “Иновации в действие“

НП “Изграждане на училищна STEM среда“ 

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул 3 „Културните институции като образователна среда“

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“: Национална програма „ИКТ – Средства за Интернет свързаност”; ИКТ – Доизграждане на безжични локални мрежи (Wi-Fi) и ИКТ – електронен дневник

Иновативен проект: „На училище без раници“

Иновативен проект: „ Интердисциплинарно проектно-базирано обучение чрез UbD  и приложение на дигиталните технологии в образователния процес и тренировъчната дейност „ Стъпка напред“

Проект „Образование за утрешния ден“

НП “Заедно за всяко дете“

ПУДООС

Проект BG05M2OP001 – 5.001 – 0001 „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“

НП“ ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“

НП „Без свободен час“

Проект подпомагане на ФВС

Проект „Мисията възможна“

,

НП „Иновации в действие“