документи архив 2016-2017

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2016-2017 година

Училищна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи за учебната 2016/2017 година  

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2016/2017 година  

Училищна програма за интеркултурно образованието за учебната 2016/2017 година  

План за работа на училищната комисия по БДП за учебната 2016/2017 година

Училищна програма по екологично образование 2016/2017 година

Училищна програма по гражданско образование 2016/2017 година

 УЧЕБНИЦИ

 

 БЛАНКИ

 Заявление до директора за освобождаване на ученик до 3 дни

Заявление до директора за освобождаване на ученик до 7 дни

 Заявление до директора за прием на ученици в СУ „Дръстър“ – Силистра 

 

Етикети: , , ,